Понеделник - Събота: 09:30 - 18:30

Пон - Съб: 09:30 - 18:30

Задължен ли е работодателят да ми осигури очила за компютър ?

Female optician

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.

Чл. 1.  С тази наредба се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Чл. 2.  Наредбата не се прилага за:

 1. шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства или машини;
 2. компютърни системи, разположени на борда на транспортни средства;
 3. компютърни системи, предназначени за обществено ползване;
 4. преносими системи, които не се ползват продължително на работното място;
 5. калкулатори, касови апарати и всяко оборудване, което има малък екран за данни или измерване, който се изисква за директно ползване на оборудването;
 6. пишещи машини с екрани.

Чл. 3.  (1) Работодателят извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
(2) Работодателят предприема необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на установените по ал. 1 рискове, отчитайки възможностите за тяхното допълнително и/или комбинирано действие.
Чл. 4.  (1) Работодателят осигурява работните места за работа с видеодисплеи да отговарят на изискванията, посочени в приложението.
(2) При изпълнение на задълженията си по ал. 1 работодателят отчита характера на работата и осигурява установените в националното законодателство минимални изисквания.
    Чл. 5.  Работодателят осигурява на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при:

 1. постъпване на работа;
 2. съществени изменения на организацията на работното място;
 3. въвеждане на ново оборудване.

Чл. 6.  Работодателят предоставя на лицата, работещи с видеодисплеи, информация за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 7.  Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 8.  Работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:

 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);
 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.

Чл. 9.  (1) Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

 1. преди започване на работа с видеодисплеи;
 2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
 3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи

(2) Работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал. 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1.  По смисъла на тази наредба:
1.   "Видеодисплей" означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й.
2.   "Лице, работещо с видеодисплей" е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време.
3.  "Работно място за работа с видеодисплей" е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство; и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор - машина; аксесоари по избор; периферни устройства - модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност;  заобикаляща работна среда.
4.  "Пренебрежимо ниски нива" са нивата на електромагнитните лъчения, чиито стойности са в границите на нормите, определени в съществените изисквания към продуктите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2.  Наредбата се издава на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 3.  Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 95 от 2002 г.).
§ 4.  Указания по прилагането на наредбата дават министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика.

OPTIC BRIGHT

гр. Пловдив, Оптика 1
ул. "Съединение" 45, срещу 5-то ДКЦ
тел. 0883482583
гр. Пловдив, Оптика 2
бул. "6-ти септември" 54
тел. 0883482583

гр. Стамболийски 
ул. Витоша 18
тел. 0883482583

Гр. Асеновград 
ул. Хан Аспарух 13г
тел. 0883482583

Optic-bright.com© 2024 Всички права запазени.

Онлайн магазин за слънчеви и диоптрични очила. Безплатна доставка над 100 лв.

usermagnifiercrossmenu